گردو پوست کاغذی از بهترین ارقام گردو در است و از آن بیشتر برای آجیل استفاده می شود، پوست چوب این گردو بسیار نازک است و برای شکستن آن نیازی به گردو شکن نیست و براحتی شکسته می شود.

منو اصلی