زرین گیاه یا به زبان محلی خوانسار زرنگیا یکی از گیاهان اندمیک و منحصر به فرد منطقه زاگرس می باشد که از از برگ و گل این گیاه استفاده می شود.زرنگیا، گیاهی است نیمه چوبی به ارتفاع ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر و ساقه هاى چوبی متعدد و ایستاده، محکم، ساده یا کمی منشعب و برگ های دمبرگ دار، گل های بزرگ سفید یا سفید متمایل به زرد است که گل های این گیاه از نیمه دوم اردیبهشت ماه ظاهر شده و تا اوایل تیر ماه ادامه می یابد.این گیاه به عنوان یک گیاه دارویی مهم جهت رفع درد های روماتیسمی و درد های مفصلی به کار می رود. وجود ترکیبی به نام Spinal-z و زانتو میکرول در برگ های زرین گیاه مسئول اصلی خاصیت ضدسرطانی این گیاه دارویی است.

منو اصلی