زردآلو میوه ای کوهستانی است که درخوانسار هم به عمل می آید، برگه زردآلو یک نوع خشکبار ملس و خوش رنگ است. جالب است بدانید خواص زردآلو و برگه زردآلو تا حد زیادی با هم برابری می کند. خوانساری ها برگه زردآلو را هم به صورت خام و هم در غذا مصرف می کنند.

منو اصلی