ادویه ترشی که در خوانسار تهیه می شود، مخلوط آسیاب شده از چند ادویه شامل: گلپر، دارچین ،پودر زیره سبز، جوز هندی، فلفل سیاه، فلفل قرمز، رازیانه، سبزی ترشی شامل مرزه، ترخان، گشنیز و نعنا خشک، که هرکدام از این ادویه ها به اندازه مناسب ترکیب می شوند.

منو اصلی